De huidige verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopsvoorwaarden”) zijn te vinden op de website https://www.SPORTsponsoring.be (de “Website”). De Website is een initiatief van:

Groep LB Republico VOF
Wolvenpad 2
3300 Tienen
België

Ondernemingsnummer BTW-BE 0630.925.810

E-mail: info@republico.be
Telefoon: +32 (0) 16/81 56 01

(Hierna: “SPORTsponsoring”);

1. DEFINITIES EN TOEPASSING VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

(i) “Consument”: iedere Koper die een natuurlijke persoon is en die uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

(ii) “Koper”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SPORTsponsoring in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie.

(iii) “Product” of “Producten”: alle goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst zoals bepaald onder (v).

(iv) “Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen”: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

(v) “Verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van Producten over te dragen aan de Koper, en waarbij de Koper zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen SPORTsponsoring en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf gebruik van de Website.

Er kan enkel worden afgeweken van de huidige Verkoopsvoorwaarden mits een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de Koper en SPORTsponsoring en schriftelijk wordt vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

SPORTsponsoring behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

De Verkoopsvoorwaarden vormen samen met de Disclaimer en de Privacy Verklaring de algemene voorwaarden van SPORTsponsoring (de “Algemene Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden kan men consulteren in het Nederlands. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

SPORTsponsoring besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten. Dit gebeurt o.a. door middel van technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers en foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Ieder aanbod op de Website moet geïnterpreteerd worden als een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van SPORTsponsoring ten aanzien van de Koper. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. SPORTsponsoring heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van SPORTsponsoring moet hij hiervoor een productbestelling plaatsen via de online bestelmethode. Deze productbestelling is bindend tegenover de Koper. SPORTsponsoring zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de productbestelling contact opnemen ter bevestiging via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. De bevestiging van de productbestelling wordt beschouwd als het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. De Koper verbindt zich ertoe de producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

SPORTsponsoring kan ten alle tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de productbestelling weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal SPORTsponsoring de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien SPORTsponsoring de productbestelling weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. SPORTsponsoring kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van de online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die SPORTsponsoring in haar bevestiging conform artikel 2 van de huidige Verkoopsvoorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SPORTsponsoring worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

SPORTsponsoring heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van de bestelling van de Koper. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de wettelijke BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, d.i. op het moment waarop de productbestelling door de Koper wordt geplaatst. SPORTsponsoring accepteert volgende betaalmethoden:

• Bancontact/Mister Cash
• VISA
• Mastercard
• SPORTsponsoring-cadeaubon

SPORTsponsoring kan de bovenstaande betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website.

SPORTsponsoring neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de online transacties van de Koper te garanderen. SPORTsponsoring garandeert deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

De facturen van SPORTsponsoring zijn te betalen binnen zeven  (7) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (1ste semester 2017: 8,0%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra SPORTsponsoring de eerste ingebrekestelling heeft verstuurd, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling, waaronder inbegrepen de kosten voor het inschakelen van een raadsman.

SPORTsponsoring stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. SPORTsponsoring behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. LEVERING VAN DE PRODUCTEN

5.1 Leveringstermijn

SPORTsponsoring streeft ernaar iedere bestelling spoedig te verwerken. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de productbestelling. Wanneer SPORTsponsoring er niet in slaagt om de Producten op het met de Koper overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer SPORTsponsoring niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal SPORTsponsoring spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn wordt op dat ogenblik geschorst, en begint weer te lopen vanaf het ogenblik dat de producten weer in voorraad zijn.

5.2 Verantwoordelijkheid voor de levering

SPORTsponsoring doet voor de levering beroep op een betrouwbare externe partij, met name Bpost. De Koper is ervan op de hoogte dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de partij verantwoordelijk voor de levering. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen en geeft geen aanleiding tot terugbetaling of een andere verzending. SPORTsponsoring neemt geen verantwoordelijkheid voor een levering die te laat bij de Koper toekomt of voor een bestelling die verloren raakt, indien dit het gevolg is van handelingen van de partij verantwoordelijk voor de levering, handelingen van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de Producten één keer aan de Koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming vanwege de Koper of de door de Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor de rekening van de Koper.

5.3 Overdracht van risico

SPORTsponsoring draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging; een gebrek aan ondertekening heeft echter geen invloed op de overdracht van het risico.

6. GARANTIE VOOR GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

6.1 Toepassingsvoorwaarden

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikels 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij of zij een gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften. Indien de Koper een Consument betreft, geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. De garantie doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht, zoals bepaald in artikel 7 van de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De garantie is niet van toepassing op:

• schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
• schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.

De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPORTsponsoring of de producent.

6.2 Klachtindiening

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan SPORTsponsoring, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar SPORTsponsoring, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. SPORTsponsoring raadt aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie. Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de Producten terug te sturen.

6.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal SPORTsponsoring deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. SPORTsponsoring is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. SPORTsponsoring hoort uiteraard wel graag feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal SPORTsponsoring de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan dertig (30) kalenderdagen. SPORTsponsoring betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

• De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);

• De levering van gepersonaliseerde goeden hetzij met nummering, initialen of sponsorlogo, alsook goederen voorzien met een clublogo. De enige uitzondering hierop is wanneer de geleverde goederen een zichtbaar gebrek vertonen;

• De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht).

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan SPORTsponsoring meedelen. Deze mededeling moet binnen de dertig (30) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Naam en adres van de Consument;
• Handtekening van de Consument.

De Consument moet de desbetreffende producten op hetzelfde moment terugsturen naar SPORTsponsoring, d.i. binnen dertig (30) kalenderdagen na de levering. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft SPORTsponsoring het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. SPORTsponsoring is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. SPORTsponsoring verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de Consument.

8. OVERMACHT

Indien SPORTsponsoring door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is SPORTsponsoring niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. SPORTsponsoring is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij SPORTsponsoring. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via de Website.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van SPORTsponsoring, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

12. BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING

In overeenkomst met Boek XVI Wetboek Economisch Recht hebben de partijen ook de mogelijkheid om een geschil aangaande de Verkoopsvoorwaarden op een minnelijke manier te regelen en/of voor te leggen aan de Consumentenombudsdienst. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website www.consumentenombudsdienst.be/nl/.